Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świetlica

Czcionka:

Regulamin świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu

                                         §1

1. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.

2. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej,

tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie

zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz kształtowanie pozytywnych postaw i relacji społecznych.

3. Do podstawowych zadań świetlicy należy:

· Zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych

· Pomoc w nauce i odrabianiu zadań

· Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów

· Organizowanie czasu wolnego uczniów poprzez organizowanie

gier i zabaw ruchowych oraz dostarczenie dzieciom rozrywki i relaksu

· Kształtowanie zachowań prospołecznych, empatii

· Integracja uczniów

· Przeciwdziałanie agresji i przemocy

· Współpraca z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły.

4. Oprócz zadań wymienionych w ust.3 świetlica może organizować zajęcia dla dzieci nie będących wychowankami świetlicy

5. Opiekę uczniom zapisanym do świetlicy zapewniają nauczyciele sprawujący funkcję wychowawcy świetlicy

6. Wychowawcy świetlicy współpracują z wychowawcami klas, dyrekcją szkoły i rodzicami/opiekunami prawnymi przekazując uwagi                                                     

zachowaniu dziecka lub inne sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej.

                                           §2

1. Ze świetlicy obligatoryjnie korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej im. Zołnierzy Armii Kraków w Łosińcu dojeżdżający oraz uczniowie:

· Których rodzice pracują zawodowo i nie mogą zapewnić opieki w czasie zajęć szkolnych

· Inni uczniowie za zgodą wychowawcy świetlicy.

                                           §3

1. Do świetlicy uczniów przyjmuje się:

· Obligatoryjnie dojeżdżający

· Na prośbę rodziców

2. Decyzję o zakwalifikowaniu ucznia do korzystania ze świetlicy

dokonuje dyrektor szkoły.

3. Uczestnictwo w zajęciach świetlicowych ucznia do nich zakwalifikowanego jest obowiązkowe.

4. Obowiązki dziecka zapisanego na zajęcia do świetlicy:

· Wykonuje polecenia wychowawców związane z zajęciami,

· Zachowuje się kulturalnie podczas pobytu w świetlicy,

odnosi się z szacunkiem do wychowawców oraz koleżanek i kolegów,

· W żadnym wypadku nie stosuje przemocy fizycznej i psychicznej wobec kolegów i koleżanek,

· Stosuje się do upomnień wychowawcy,

· Przestrzega zasad czystości i higieny osobistej,

· Po skończonych lekcjach zgłasza swoją obecność u

wychowawcy świetlicy,

· Każdorazowe wyjście ze świetlicy zgłasza u wychowawcy,

bez zgody wychowawcy nie oddala się ze świetlicy,

· Odrabia zadania domowe w ciszy i skupieniu, pod kontrolą wychowawcy,

· Dba o porządek i czystość świetlicy,

· Szanuje sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki,

                                           §4

1. Świetlica pracuje w oparciu o plan pracy, który zatwierdza Dyrektor szkoły.

2. Plan pracy świetlicy musi by zgodny ze Statutem szkoły, Programem

Wychowawczym Szkoły, Programem Profilaktyki i Koncepcją Pracy Szkoły.

3. Plan pracy świetlicy oraz tygodniowy rozkład zajęć ustala dyrektor szkoły wraz z wychowawcami.

4. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać 25 osób.

                                             §5

1. Świetlica jest bezpłatna. Rodzice mogą dofinansować działalność świetlicy w formie darowizn.

2. Każdego roku szkolnego rodzice mają prawo opiniowania i wnioskowania w sprawach świetlicy.

3. Rodzice są zobowiązani pisemnie powiadomi wychowawców świetlicy

  o każdorazowym odstępstwie od ustalonego sposobu odbierania dziecka ze świetlicy.

4. Świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosi ono swoją obecność u wychowawcy.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny