Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW

Czcionka:

KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA PRACOWNIKÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAKÓW W ŁOSIŃCU

Na podstawie:

 • Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych,
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

informuję, że:

 1. Dane pracowników są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami prawa.
 2. Administratorem danych osobowych pracowników jest Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Kraków z siedzibą w Łosińcu 23A, 22-672 Susiec, reprezentowana przez dyrektora szkoły.
 3. Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu jest pani Marta Gelmuda.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
 • zawarcia umowy o pracę, należytego jej wykonania, rozwiązania ww. umowy, innych czynności niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesu zatrudnienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą);
 • zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę Podstawową w Łosińcu na szkodę, poprzez zastosowanie środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny) - zgodnie z art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
 • wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (np. zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych w ZUS, przesłania organom podatkowym informacji dotyczących przychodów pracownika, itp.) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w powiązaniu z:
 • art. 221 ust. 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2018 poz. 108 ze zm.);
 • Ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2017 poz. 1778 ze zm.);
 • Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. 2017 poz. 894 ze zm.);
 • Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016 poz. 902 ze zm.);
 • Ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 2017 poz. 2191);
 • Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.);
 • Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz.U. 2017 poz. 1189 ze zm.);
 • Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. 2017 poz. 949);
 • Ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. 2016 poz. 862 ze zm.).
 1. W przypadku pracowników, których obowiązki wiążą się z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łosińcu przed dopuszczeniem pracowników do pełnienia obowiązków, ma ustawowy obowiązek uzyskania informacji o nich z następujących rejestrów publicznych:
 • Dane z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych, którego administratorem jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, w zakresie informacji o ewentualnym ukaraniu pracownika karami dyscyplinarnymi oraz zawieszeniu w pełnieniu obowiązków;
 • Dane o figurowaniu lub niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, którego administratorem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.
 1. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Łosińcu będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych. Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, instytucje wymiaru sprawiedliwości).
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Szkołę Podstawową w Łosińcu przez okres niezbędny do realizacji wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.).

Zegar

Kalendarium

Maj 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

#Dzieci Uczą Rodziców

Kampania przytul dziecko