Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin Rady Rodziców

Czcionka:

Regulamin Rady Rodziców 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Podstawa prawna:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53    i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r. (Dz. U. nr 425, z późniejszymi zmianami) oraz § 78,3 Statutu Szkoły Podstawowej w Łosińcu.

§ 1

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu jest reprezentantem rodziców uczniów w/w szkoły.

§ 2

Siedzibą Rady jest budynek Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu.

§ 3

Rada jest organem społecznym i samorządnym, współdziałającym z: Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, Organem Prowadzącym i Organem Nadzoru Pedagogicznego oraz innymi organizacjami i instytucjami, wspierającymi realizację statutowych zadań Szkoły Podstawowej w Łosińcu.

§ 4

Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny i kończy się w przeddzień odbycia pierwszego posiedzenia nowej Rady, nie dłużej jednak niż do 30 września nowego roku szkolnego.

ROZDZIAŁ II

WYBORY RAD ODDZIAŁOWYCH I RADY RODZICÓW

§ 6

1. Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Łosińcu wybierają swoich przedstawicieli w radach oddziałowych w sposób następujący:

1) W terminie ustalonym przez Dyrektora odbywają się we wrześniu każdego nowego roku szkolnego pierwsze zebrania klasowe rodziców uczniów Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu.

2) Na zebraniach klasowych rodzice każdej klasy wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów danego oddziału.

3) W wyborach, o których mowa w punkcie 2), jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

4) Wychowawca klasy otwiera w danym oddziale część zebrania poświęconą wyborom rady oddziałowej.

5) Do zadań wychowawcy należy:

a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur na członków rady oddziałowej

b) wybór Komisji Skrutacyjnej

c) przygotowanie we współpracy z rodzicami kart do głosowania

d) nadzorowanie przebiegu głosowania

6) Wybory do Rad Oddziałowych i Szkolnej Rady Rodziców przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej i Szkolnej Rady Rodziców.

7) Tajne wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech.

8) Osoba kandydująca do rady oddziałowej musi wyrazić na to zgodę.

9) Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania.

10) Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów.

11) W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia.

12) Wyborca stawia znak „X” obok jednego, dwóch lub trzech nazwisk kandydatów, na których głosuje.

13) Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wyborca wskazał znakiem X jedną, dwie lub trzy osoby, na które głosuje.

14) Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największe liczby głosów.

W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, o tym, któremu z nich przypada miejsce w radzie oddziałowej, rozstrzyga kolejna tura wyborów.

15) Kolejne tury wyborów przeprowadzane są na tym samym zebraniu.

16) Członkowie każdej rady oddziałowej wybierają ze swojego grona przewodniczącego rady oddziałowej oraz osobę, która będzie przedstawicielem rady oddziałowej w Radzie Rodziców.

17) Członkowie rady oddziałowej wypełniają oświadczenie, na którym wskazują swojego przedstawiciela w Radzie Rodziców. Oświadczenie podpisują wszyscy członkowie rady oddziałowej i przekazują za pośrednictwem wychowawcy klasy Dyrektorowi Szkoły.

18) Protokół z wyborów, o których mowa w ust. 2, oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 17, wychowawca danej klasy przekazuje Dyrekcji, a następnie Dyrekcja przekazuje zebrane protokoły oraz oświadczenia Przewodniczącemu nowej Rady Rodziców

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA RADY I PODSTAWOWE ZASADY JEJ PRACY

§ 7

1. Szkolna Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu w danym roku szkolnym wybiera w głosowaniu jawnym Przewodniczącego Rady, oraz:

- zastępcę przewodniczącego,

- sekretarza rady,

- skarbnika rady,

- 2 członków oraz 3 osobową Komisję Rewizyjną.

2. Przewodniczący Rady organizuje pracę rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia rady, reprezentuje radę na zewnątrz.

3. Zastępca przewodniczącego rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.

4. Sekretarz rady odpowiada za dokumentację rady i protokołowanie jej posiedzeń.

5. Skarbnik rady odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową funduszami gromadzonymi przez radę.

§ 8

1. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.

ROZDZIAŁ IV

CELE, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY

§ 9

1. Głównym celem Rady jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji Szkoły.

2. Do zadań Rady należy w szczególności:

- pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły,

- współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Szkoły,

- pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Szkoły,

- współpraca ze środowiskiem lokalnym,

- udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz innym organizacjom społecznym działającym w szkole,

- podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla Szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną,

- tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców ze Szkołą.

3. Do kompetencji Rady Rodziców, z zastrzeżeniem zawartym  w ust. 5, należy:

Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a) programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

c) uchwalanie Regulaminu Rady,

d) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły,

e) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły,

f) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników.

4. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

5. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 3 lit. a lub b, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 10

1. Posiedzenia rady odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

2. Posiedzenia rady zwołuje przewodniczący, powiadamiając członków rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie rady w trybie pilnym, bez zachowania 7-dniowego terminu.

3. Posiedzenia rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu rady oraz na wniosek dyrektora, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego.

§ 11

1. Przygotowanie i prowadzenie posiedzenia rady jest obowiązkiem przewodniczącego.

2. W posiedzeniach rady może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady.

3. Posiedzenia rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków rady.

4. Posiedzenia rady są protokołowane.

5. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał poddawanych pod głosowanie jawne. Uchwałę uznaje się za przyjętą, jeżeli zostaje przegłosowana zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

ROZDZIAŁ V

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA RADY

§ 12

Rada Rodziców może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły.

§ 13

Pisemne wnioski o środki z funduszu rady mogą składać dyrektor, rada pedagogiczna, rada oddziałowa rodziców, samorząd uczniowski. Wnioski mogą być załatwiane pozytywnie w miarę posiadanych środków.

§ 14

1. Rada może posiadać rachunek bankowy.

2. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje rada poprzez dwie upoważnione osoby: Przewodniczącego Rady i Skarbnika.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

4. Zmiany lub uzupełnienia w niniejszym Regulaminie mogą nastąpić w trybie jego uchwalenia.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny