Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

RODO INFORMACJE

Czcionka:

RODO- najważniejsze informacje

Szanowni Państwo!

W związku z obowiązującym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie.

Prawo do informacji i kopii danych

  Państwa prawem jest możliwość zwrócenia się do administratora o udzielenie informacji na temat tego, czy administrator przetwarza dane na wasz temat. Tego typu wniosek nie wymaga uzasadnienia i może mieś dowolną formę, a więc pisemną, elektroniczną bądź zapytania ustnego. Administrator zobowiązany jest dokonać weryfikacji tożsamości osoby składającej wniosek by upewnić się, że dane zostaną przekazane właściwej osobie.  Wydanie kopii przetwarzanych danych wnioskującej osobie jest nieodpłatne gdy jest to pierwszy wniosek, za kolejne kopie możliwa jest opłata. Administrator w terminie 2 tygodni od otrzymania wniosku powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z wnioskiem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne 2 tygodnie z uwagi na skomplikowany charakter wniosku lub liczbę żądań. W terminie 2 tygodni od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie.Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Prawo do sprostowania danych

    Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania dokonania korekty bądź usunięcia jej danych, jeśli są one nieprawdziwe, niepełne lub zostały zebrane w sposób sprzeczny z ustawą. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych nakłada na administratora obowiązek zapewnienia prawidłowości danych. Należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane. W przypadku rozbieżności między stanem faktycznym a treścią danych prawodawca unijny przyznał osobie, której dane dotyczą, uprawnienie do żądania od administratora sprostowania przetwarzanych danych, a w przypadku gdy dane są niekompletne, podmiot danych może domagać się ich uzupełnienia. Ciężar wykazania nieprawidłowości spoczywa na osobie, której dane dotyczą.

Administrator w terminie 2 tygodni od otrzymania wniosku powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z wnioskiem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne 2 tygodnie z uwagi na skomplikowany charakter wniosku lub liczbę żądań. W terminie 2 tygodni od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie. Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Prawo do bycia zapomnianym

    Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do żądania od administratora usunięcia danych jej dotyczących. Uprawnienie to, określane jest nazwane „prawem do bycia zapomnianym”. Jeżeli osoba, której dane dotyczą:

  • stwierdzi, że dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • wnosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych,
  • stwierdzi, że dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • stwierdzi, że dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator,
  • stwierdzi, że dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego to może zwrócić się do administratora z żądaniem usunięcia danych. Ciężar dowodu (wykazania nieprawidłowości, nielegalności przetwarzania bądź zbędności danych) ciąży na osobie, której dane dotyczą.

Administrator w terminie 2 tygodni od otrzymania wniosku powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z wnioskiem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne 2 tygodnie z uwagi na skomplikowany charakter wniosku lub liczbę żądań. W terminie 2 tygodni od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie. Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

    Przepisy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych dają prawo osobie, której dane dotyczą, do żądania od administratora ograniczenia ich przetwarzania. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych, może zwrócić się do administratora z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.

 Administrator w terminie 2 tygodni od otrzymania wniosku powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z wnioskiem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne 2 tygodnie z uwagi na skomplikowany charakter wniosku lub liczbę żądań. W terminie 2 tygodni od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie. Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Prawo do przenoszenia danych

    Przepisy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych dają prawo osobie, której dane dotyczą, aby zwrócić się do administratora z wnioskiem o przeniesienie danych osobowych, jeżeli zamierza zmienić dostawcę usług. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, jeżeli czynności, które są wykonywane w ramach procesów przetwarzania, realizowane są przez systemy informatyczne lub inne mechanizmy pozwalające na automatyzację (wykonywanie czynności przez maszynę samoczynnie, bez każdorazowego działania człowieka). Dla możności skorzystania z prawa do przenoszenia danych prawodawca unijny wymaga łącznego spełnienia przesłanek dotyczących: zgody lub umowy jako podstawy przetwarzania) oraz zautomatyzowanego sposobu przetwarzania.

Administrator w terminie 2 tygodni od otrzymania wniosku powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z wnioskiem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne 2 tygodnie z uwagi na skomplikowany charakter wniosku lub liczbę żądań. W terminie 2 tygodni od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie. Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Prawo do sprzeciwu

    Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw do administratora wobec przetwarzania danych na swój temat. Sprzeciw nie przysługuje jednak w przypadku, gdy osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych. Jeżeli osoba nie chce, aby administrator dalej przetwarzał jej dane, powinna cofnąć zgodę (choć skutek może być taki sam, to z punktu widzenia prawnego sprzeciw i odwołanie zgody to konstrukcje odmienne). Sprzeciw nie przysługuje również w przypadku, gdy:

  • podstawą przetwarzania danych osobowych jest konieczność realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych);
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych);
  • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych).

 Administrator w terminie 2 tygodni od otrzymania wniosku powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z wnioskiem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne 2 tygodnie z uwagi na skomplikowany charakter wniosku lub liczbę żądań. W terminie 2 tygodni od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie. Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

    Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli pozostaje ona bez uszczerbku dla innych, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza niniejsze rozporządzenie.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Każda osoba fizyczna ma prawo wniesienia  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych https://www.giodo.gov.pl/).

Zegar

Kalendarium

Maj 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

#Dzieci Uczą Rodziców

Kampania przytul dziecko