Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

HISTORIA SZKOŁY

Czcionka:

           

Szkoła powstała  15 marca 1916 r.  był to trzeci rok  wojny światowej, w której Austria wystąpiła przeciwko Rosji. W tym  czasie  w powiecie  tomaszowskim  utworzono tzw.  „Komitet Ratunkowy”, który min. zajmował się  zakładaniem szkół polskich. Komitet ten dzielił się na  „Komitety gminne”, które za pozwoleniem władz okupacyjnych austriackich organizowały szkółki  po wsiach.

W skład  „Komitetu Ratunkowego” gminy Pasieki wchodzili P. Piotr Tor dzierżawca Świdów, P. Feliks Frąckiewicz i  Ks. Władysław Matuszyński wikary z Tomaszowa . Tworzenie  szkół było o tyle trudne, gdyż mieszkańcy okolicznych wiosek nie ufali rządowi austriackiemu w obawie, że język niemiecki zdominuje język polski.

W związku z tym, że w Łosińcu ludność była wielowyznaniowa założenie szkoły natrafiło na jeszcze większe trudności, jednak udało się przekonać gospodarzy i założono szkołę na utrzymanie której zgodzili się płacić podatki.

Kiedy to w roku 1916 zaczęły powstawać szkoły, brakowało polskich nauczycieli, ponieważ przed wojną nauczycielami byli tylko Rosjanie. Aby szkoły zaczęły funkcjonować przyjmowano do pracy na nauczyciela kto tylko umiał trochę czytać i pisać.

W tutejszej szkole od marca do końca 1916 r. uczyła żona leśniczego z Zawadek  P. Bogumiła Wyrzykowska. Nauka trwała cały dzień z przerwą na obiad, był tylko jeden oddział.  Pisania i Czytania uczono z „Promyka” zaś  z rachunków pisały dzieci tylko liczby porządkowe do tysiąca, o żadnych działaniach nie miały pojęcia.

11 listopada 1934 r. odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru szkoły , którego dokonał Ks. Michał Krupa. Rodzicami chrzestnymi zostali  P. Stanisława Klepacka  nauczycielka z Pasiek oraz Wójt Gminy P. Piotr Tor. Dzieci uczyły się w dwóch klasach szkolnych i dwóch wynajętych na wsi. Nową szkołę oddano do użytku w 1938 r., dzięki energicznej postawie Wójta Gminy P. Władysława Stepaniuka.

Z powodu działań  wojennych spalony został stary budynek szkolny.  Nowa szkoła ocalała, częściowo uszkodzona od kul karabinowych. Wieś również została spalona, pogorzelcy sprowadzili się do budynku szkolnego. Bitwa która miała miejsce w Łosińcu odbyła się 18 i 19 września. Armia polska rozbita a ludność pognana do Narola. Po dwóch dniach mieszkańcy wrócili na zgliszcza” (sztandar szkoły prawdopodobnie wtedy zaginął)

Wybuch drugiej wojny światowej zmienił wiele w życiu naszej szkoły. Do jej budynku przywożono także rannych z okolic. W czasie okupacji hitlerowskiej szkoła była zamknięta i nie było  tajnego nauczania. W  czasie wojny  dzieci spotykały się  w prywatnych domach, czasami na podwórzu  u gospodarzy, gdzie uczono je pisać czy liczyć.  Zajęcia tego typu nie były systematyczne, ani obowiązkowe,  jednak w minimalny sposób zachowały ciągłość szkolnictwa na wsi.

Rok szkolny 1944/45 był to pierwszy rok w wolnej Polsce. W tym czasie pracowały tylko P. Maria Huk i P. Michalina Godzisz. Do pracy brakowało nauczycieli. Dzieciom z kolei brakowało zeszytów i podręczników do nauki.

22 listopada 1944 r. część mieszkańców wyjechała do Dniepropetrowska a 22 grudnia pozostała część do Odessy. W styczniu 1945 r. przyjechali repatrianci ze Wschodu. W szkole prowadzone było PCK oraz zbiórki żywności na pomoc Warszawie, urządzano św. Mikołaja dla ubogich, wystawiano przedstawienia dla rodziców, urządzono również „gwiazdkę” dla polskich żołnierzy.

Dnia 21 II 1947 r. odbył się pogrzeb nauczyciela P. Jana Huka.  W kolejnych latach  wyremontowano szkołę, do której  chodziło 224  dzieci z Maził, Suśca i Pasiek. W dniach 1 maja urządzano akademie i pochody przez wieś.  Szkoła brała  również udział w pochodach w Tomaszowie Lubelskim, a także organizowała majowe święta ludowe w Pasiekach.

Szkoła aktywnie angażowała się w prace społeczne. Uczniowie  min. zbierali makulaturę, złom, sadzili np. kukurydzę w ogródku szkolnym, las państwowych lasach, sadzono drzewa wokół szkoły i wzdłuż wsi. W okresach letnich prowadzone były tzw. dziecińce dla dzieci, finansowane przez Wydział Oświaty. Sieroty i półsieroty zostały objęte pomocą państwową.

Na przełomie lat pięćdziesiątych założono w szkole  harcerstwo, prowadzone były kursy dla analfabetów, oraz kursy wieczorowe dla dorosłych. Kupowano książki do biblioteki szkolnej.

W roku szkolnym 1951/52 powstała w Łosińcu i Wólce Łosinieckiej spółdzielnia produkcyjna, z którą współpracowali nauczyciele. Uczniowie wykonywali prace społeczne w spółdzielni min. przy wykopkach ziemniaków.

szkole powstał zespół czytelniczy, który wystawiał po okolicznych wsiach przedstawienie pt. „Maciejowa jedzie na wesele”, „Zaloty” i „Śluby panieńskie”, tańce i śpiewy chóralne. Zespół składał się ze starszej młodzieży, która przedstawiała sztuki zarobkowo w innych wioskach. Dochody  przeznaczano na potrzeby szkoły czy też  na wykończenie remizy strażackiej. Założono także zespół taneczny, który wykonywał pieśni i tańce lubelskie. Nauczyciele chodzili po wioskach i zbierali pieniądze na budowę szkół.

Uroczyście obchodzono Dzień kobiet, wystawiając stosowne przedstawienia dla rodziców. W czasie wakacji organizowane były kolonie letnie przez Wojewódzki Związek Spółdzielni Inwalidów w Lublinie, Zakłady Mięsne  w Zamościu czy Cukrownię Wożuczyn. Organizatorzy kolonii przeprowadzili remont szkoły, min. zbudowali budynek na ubikacje i śmietnik. Także  w podziękowaniu Komitet Rodzicielski otrzymał 10 000 zł na remont okien i drzwi.

W 1962 r. szkoła otrzymała energię elektryczną. Powstało Koło Gospodyń Wiejskich, które zimą przeprowadziło kurs kroju i szycia. 

W roku szkolnym 1966/67 powstała szkoła 8 klasowa licząca  254 uczniów – wszyscy zostali zaopatrzeni w podręczniki.

11 kwietnia 1967 r. umiera kierowniczka szkoły P. Maria Huk, na krótko kierownictwo przejmuje P. Michalina Godzisz. Następnie  szkołą kieruje  P. Eugeniusz Żeleźny, który w celu poprawy nauki otworzył kurs dokształcający ukończenia VII klasy. Rok później obowiązki kierownika szkoły przejmuje P. Wojciech Dziedzic.

9 V 1970 roku odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika na Cmentarzu Wojennym . Wtedy to  nawiązano kontakt z ppłk Władysławem Steblikiem byłym oficerem sztabu Armii „Kraków”, którego losy wiodły przez naszą miejscowość. W tym też roku powstała w szkole Izba Pamięci Narodowej.

Rok szkolny 1974/75 rozpoczyna się przemówieniem Ministra Oświaty i Wychowania oraz ślubowaniem uczniów klasy I, funkcje dyrektora obejmuje P. Stanisław Michalski. W tym też roku powstaje Gminna Szkoła Zbiorcza w Suścu, dyrektorem zostaje P. Jan Dzida, inspektorem szkolnym P. Jan Szczerba, naczelnikiem P. Jan Hałasa. Dwa lata później dyrektorem szkoły został mianowany P. Paweł Lachowski. Otworzono kuchnię z gorącymi posiłkami dla 6-latków. Obsługą kuchni zajęła się pracownica gastronomii P. Janina Wacko . W tym samym roku zorganizowano dożywianie w ramach akcji „ Szklanka mleka”. Szkoła posiadała wtedy 8 klas liczących 160 uczniów oraz klasa „0” o liczbie 18 dzieci.  

Rok szkolny 1979/80 – drugi rok wprowadzania w życie reformy systemu edukacji narodowej, szkoła systematycznie zaopatruje się w pomoce naukowe. Dyrektorem szkoły zostaje P. Jerzy Wyskiel. W tym roku szkoła gościła wszystkich dyrektorów szkół z Gminy Susiec na Kolegium Gminnego Dyrektora Szkół. W czasie Kolegium odbyła się uroczysta obietnica zuchowa. Kolejny rok  wprowadzał pewne innowacje w życiu szkoły min. : - nowy regulamin klasyfikowania i promowania. W związku z wprowadzeniem stanu wojennego szkoła nie pracowała od 14 grudnia 1981 do 3 stycznia 1982r., i nie było w tym roku przerwy na ferie zimowe.

W listopadzie 1983 r. na wywiadówce szkolnej dokonano wyboru Społecznego Komitetu Budowy Szkoły w Łosińcu oraz podjęto zobowiązania na rzecz zbiórki na cele budowy szkoły w Łosińcu.                                                                                     

Corocznie we wrześniu i 9 maja odbywały się apele, młodzież składała kwiaty, wieńce, zapalała znicze i zaciągała warty honorowe przed pomnikiem na cmentarzu wojskowym. Dbano należycie o to miejsce pamięci – cmentarz wojenny – każdego roku. Organizowano wycieczki krajowe.

W roku szkolnym 1990/91 dyrektorem szkoły zostaje P. Marian Mandziuk, który dokonuje otwarcia nowej szkoły w dn. 04.09.1995r. dzięki swoim staraniom, jak też P. Jerzego Wyskiela - byłego dyrektora szkoły, Radnego Gminy Susiec, Przewodniczącego Komisji Oświaty- w jednej osobie,  oraz  społeczeństwa wiejskiego i Urzędu Gminy w Suścu - Wójtem Gminy jest P. Wiesław Kostrubiec.

W kolejnych latach następuje niż demograficzny, toteż zamknięto szkołę  w Maziłach (2000r. ) i Kunkach (2012r.), w związku z tym uczniowie tych szkół  częściowo zasilili szeregi naszej szkoły. W roku szkolnym 2012/2013 realizowano program unijny " Na nas nie ma mocnych" w którym uczniowie rozwijali swoje zainteresowania.

Od września 2013 r. obowiązki dyrektora szkoły przyjmuje P. Marta Świderek.  Jesienią 2014 r. nadano szkole imię „Żołnierzy Armii Kraków”  na cześć żołnierzy którzy są pochowani na Cmentarzu Wojennym w Łosińcu. Włodarzem Gminy Susiec jest P. Franciszek Kawa.  W związku z uroczystościami patriotycznymi na Cmentarzu Wojennym  w Łosińcu  dotyczących wydarzeń II wojny światowej nawiązano współpracę z członkami Fundacji im. Grupy Operacyjnej "Śląsk" 1939 z Górnego Śląska, którzy co roku biorą udział w rekonstrukcjach walk pod Tomaszowem Lubelskim  i spotykają się z uczniami szkoły w Łosińcu, przeprowadzając żywe lekcje historii.                                                                           

W roku szkolnym 2014/2015 "zaadaptowano" przy szkole dwa place zabaw dla dzieci.

Wiosną  2016 r.  rozebrano stary, powojenny budynek szkoły. Również  w tym roku szkolnym, po zamknięciu szkoły w Ulowie, część dzieci przybyło do szkoły w Łosińcu. Wójtem Gminy jest  P. Zbigniew Naklicki.

Dnia 19 czerwca 2016 r. odbył się  Jubileusz 100 – lecia szkoły. Dzięki temu wydarzeniu nawiązano współpracę z prawnuczką Marii Huk, P. Anną Wierbol - Rosikoń, która systematycznie odwiedza szkołę w Łosińcu oraz funduje dla uczniów nagrody w postaci książek.

W roku szkolnym 2017/2018 zaczęto wygaszać gimnazja, w związku z tym szkoła w Łosińcu stała się 8-klasowa. 

Dnia 9 czerwca 2018 roku zorganizowano spotkanie klasowe (rocznik 1957) z okazji 45 lat po ukończeniu klasy VIII.

W dniach 19-20 października 2018 r. odbyła sie wyjątkowa wycieczka szkolna " Śladami Żołnierzy Armii "Kraków", gdzie wśród wielu atrakcji historycznych uczniowie stanęli przed budynkiem w Chorzowie, w którym w latach wojennych funkcjonowało min. wojsko Armii "Kraków" skąd żołnierze wyruszyli, docierając do Łosińca, by w dn. 16-17 września 1939 r. przelać swą krew za naszą wolność. Wycieczkę zorganizowano we współpracy z Fundacją im. Grupy Operacyjnej "Śląsk" 1939. Ponadto zorganizowano spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej im. Armii "Kraków" w Żębocinie (koło Krakowa).

W roku szkolnym 2018/2019 szkoła realizowała program unijny " Z nauką za Pan Brat", w którym uczniowie mieli możliwość podniesienia swoich kompetencji naukowych, ponadto wprowadzono dziennik elektroniczny.

W tym samym roku szkolnym dokonano termoizolacji budynku szkoły, zamontowano kolektory słoneczne, a także zainstalowano monitoring  na zewnątrz i wewnątrz szkoły. 

Z dniem 1 września 2019 r. stanowisko dyrektora szkoły obejmuje P. Anna Kijko.  

 

                                                                                                                                                                                                                                            Marta Świderek       

 

We wrześniu 2019 roku obchodziliśmy 80 rocznicę bitwy pod Łosińcem. Uroczystość patriotyczno-religijną prowadziła pani Anna Kijko, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu. Po czym zabrał głos Wójt Gminy Susiec, Zbigniew Naklicki. W tym roku swoją obecnością zaszczycił nas Wiceminister Sprawiedliwości, dr Marcin Romanowski. Wystąpił także przedstawiciel Fundacji im. Grupy Operacyjnej „Śląsk1939”, Marcin Tutaj. Wręczył pani dyrektor Annie Kijko, pamiątkową tablicę w podziękowaniu za wieloletnią współpracę ze Szkołą Podstawową w Łosińcu.

Podczas obchodów 80. rocznicy walk pod Łosińcem nie obyło się bez części artystycznej w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łosińcu. Dopełnieniem uroczystości była Msza Święta w intencji poległych, odprawiona przez naszego proboszcza Zenona Górę, który na zakończenie modlitwy poświęcił pamiątkowy kamień i krzyż ufundowany przez parafian.

Na zakończenie kilkanaście delegacji złożyło wieńce i znicze przy płycie pamiątkowej na cmentarzu wojennym w Łosińcu, a wśród nich byli: Wiceminister Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski, Wójt Gminy Susiec Zbigniew Naklicki w asyście Sekretarza Gminy Susiec Tomasza Skrobana i Przewodniczącego Rady Gminy Lecha Ważnego, Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego Jarosław Korzeń i radny Rady Powiatu Tadeusz Suski w imieniu Zarządu i Rady Powiatu Tomaszowskiego, Małgorzata Mamrocha w imieniu posła na Sejm RP Tomasza Zielińskiego oraz delegacje nadleśnictwa Józefów i Tomaszów, Placówki Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej z płk. Jackiem Kozakiem na czele, Związku Kombatantów RP koło w Suścu, Państwowej Straży Pożarnej i Policji, dyrektorów, nauczycieli, uczniów i harcerzy ze szkół z terenu naszej gminy.

W październiku 2019 r. zakończona została termomodernizacja budynku szkoły. W tym też miesiącu nasza szkoła wzięła udział w w uroczystym otwarciu ścieżki edukacyjno – przyrodniczej im.  Jana Miklaszewskiego w Suścu.

Końcem roku 2019 r. dyrektor szkoły Anna Kijko złożyła wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020, który rozpatrzono pozytywnie przez ministerstwo i dzięki temu został wzbogacony księgozbiór biblioteki szkolnej o lektury i inne pozycje książkowe. Wartość przedsięwzięcia to 5 000 zł.

Rok 2020 przyniósł wiele niespodzianek. Cały świat opanowała pandemia koronawirusa. Miało to wpływ na edukację szkolną i na prowadzenie szkoły. W Polsce pierwsze trudności pojawiły się w marcu 2020 roku. Zamknięto szkoły i rozpoczęła się nauka zdalna za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. W jednej chwili załamał się cały system edukacji. Szkoły opustoszały… Nauczanie przeniosło się do internetu. Powstały „wirtualne szkoły”. Z dnia na dzień musieliśmy się dostosować do nowych wyzwań. Zadawaliśmy sobie wiele pytań, a najgorsze, że nikt nie znał na nie odpowiedzi. Co będzie dalej? Jak sobie poradzimy z nauczaniem dzieci? Kiedy wrócimy do szkoły stacjonarnej? Uczyliśmy się przystosowania do nowych warunków pracy i obostrzeń sanitarnych. Dzieci i nauczyciele pracowali z własnych domów. Z tygodnia na tydzień przedłużano zdalne nauczanie i tak do końca roku szkolnego 2019/2020. Kolejny rok szkolny 2020/2021 rozpoczął się jak zwykle, jednak w wyniku wzrostu zakażeń koronawirusem końcem października 2020 roku ponownie wprowadzono zdalne nauczanie, które dla klas IV-VIII trwa nadal. Od 1 lutego 2021 roku do nauczania stacjonarnego wróciły klasy I-III, a od 17 lutego 2021 roku - klasa 5. Od początku roku szkolnego 2020/2021 do szkoły uczęszczają oba oddziały przedszkolne.

Współpraca dyrektora szkoły, nauczycieli, uczniów i rodziców zaowocowała bardzo szybkim opanowaniem trudnej sytuacji. Utworzona została platforma edukacyjna, która pozwoliła na bezpieczne prowadzenie lekcji i komunikowanie się na linii szkoła-rodzice-uczniowie. W szkole nie odbywały się zajęcia, zebrania rady pedagogicznej i rodziców, szkolenia, projekty edukacyjne i profilaktyczne, nie realizowano przedsięwzięć i innowacji. Wszystkie działania były podejmowane za pośrednictwem platformy szkolnej online.

Podczas nieobecności dzieci w szkole, wiosną 2020 roku w szkole przeprowadzono wiele remontów: sekretariatu, gabinetu dyrektora, pracowników obsługi, doprowadzono internet do biblioteki szkolnej, poprawiono kanały wentylacyjne, położono płytki na klatce schodowej do szatni, ułożono kostkę do kotłowni, ułożono panele podłogowe w oddziale przedszkolnym, utworzono izolatorium i gabinet pielęgniarki środowiskowej. Remontowi poddano również frontowe ogrodzenie szkoły. W celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkoły, złożony został wniosek o ograniczenie prędkości w okolicy szkoły do 40 km/h, który został pozytywnie zaopiniowany.

We współpracy z Wójtem Gminy Susiec, Zbigniewem Naklickim, Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu, przystąpiła do dwóch programów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Po podpisaniu umowy użyczenia z dyrektorem, panią Anną Kijko, szkoła wzbogaciła się w 11 nowych laptopów, które były wykorzystywane podczas zdalnego nauczania. Zostały one wypożyczone potrzebującym uczniom lub nauczycielom. Podpisano 34 umowy użyczenia sprzętu. Do uczniów trafiły również inne szkolne laptopy i tablety. Do naszej szkoły trafił tablet przekazany z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Owocem współpracy dyrektora szkoły Anny Kijko z nauczycielami i Gminą Susiec, było złożenie wniosku o przyznanie funduszy na zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu na podstawie kryterium V rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 Ministerstwa Edukacji Narodowej: „Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych”.

Po kilku miesiącach okazało się, że naszej szkole została przyznana kwota 75 000 zł i dlatego sale lekcyjne zostały bogato wyposażone w różnorodne pomoce, szczególnie z biologii, geografii, chemii i fizyki, a poza tym z matematyki, historii, języka polskiego. Wiele pomocy trafiło także do oddziałów przedszkolnych. Szkoła wzbogaciła się w 6 nowoczesnych monitorów interaktywnych 75” z dostępem do internetu i dzięki temu w każdej sali lekcyjnej są tablice lub monitory interaktywne.

W roku szkolnym 2019/2020 realizowanych było 5 innowacji szkolnych:

  1. Zagrajmy w matematykę”

  2. Lubię tańczyć”

  3. Kto czyta ten żyje podwójnie”

  4. Cyber English”

  5. Ortografia i czytanie niech zabawą nam się stanie”

oraz dwa projekty eTwinning.

W roku szkolnym 2020/2021 realizowane były dwie innowacje:

  1. Lubię tańczyć”

  2. Zaczarowani muzyką”

AKTUALNOŚCI:

Goście w naszej szkole

Utworzono dnia 13.09.2019

                     

Dnia 13.09.2019 r. o godz. 10.00 szkoła w Łosińcu  wzięła udział we Mszy św. z okazji pożegnania figury św. Michała Archanioła w kościele parafialnym w Łosińcu. We Mszy św. wzięli udział także uczniowie Szkoły Podstawowej z Sosnowca oraz przedstawiciele Fundacji im. Grupy Operacyjnej „Śląsk” 1939.  

czytaj dalej na temat: Goście w naszej szkole

Zegar

Kalendarium

Maj 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

#Dzieci Uczą Rodziców

Kampania przytul dziecko