Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

Czcionka:

KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAKÓW W ŁOSIŃCU

Na podstawie:

 • Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych,
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

informuję, że:

 1. Dane uczniów są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami prawa.
 2. Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów jest Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Kraków z siedzibą w Łosińcu 23A, 22-672 Susiec, reprezentowana przez dyrektora szkoły.
 3. Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu jest pani Marta Gelmuda.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w następujący sposób:
 • dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/prawnego opiekuna w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018r.o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;
 • dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w konkursach, zawodach, turniejach, wycieczkach, badaniach przesiewowych organizowanych przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną i innych wydarzeniach organizowanych w szkole i poza nią na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO (jeżeli to Panią/Pana dotyczy);
 • promujących szkołę – publikacja wizerunku oraz osiągnięć dziecka w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w prasie lokalnej, telewizji, kronice, gazetce szkolnej, na stronie internetowej i profilach szkoły prowadzonych na portalach społecznościowych lub też w innych mediach wyżej nie wymienionych, na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO (jeżeli to Panią/Pana dotyczy);
 • bezpieczeństwa uczniów i ich rodziców zgodnie z regulaminem monitoringu wizyjnego działającego w szkole i wokół szkoły w miejscach do tego wyznaczonych na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r.poz. 59 ze zm.)
 • dane osobowe osoby niebędącej rodzicem/prawnym opiekunem odbierającej dziecko ze szkoły/świetlicy szkolnej na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO (jeżeli to Panią/Pana dotyczy).
 • dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych uczniów - takie informacje o uczniu będą szczególnie chronione. Nauczyciel będzie mógł je przekazać tylko w wyjątkowych przypadkach (zagrożenie zdrowia i życia dziecka, jeżeli uczeń, a w przypadku ucznia niepełnoletniego jego rodzic, wyrazi zgodę na ujawnienie określonych informacji).
 1. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący – Urząd Gminy w Suścu, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody i inne na wniosek prawnie umotywowany.
 2. Dane osobowe ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.
 3. Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach czasu w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych lub przepisów szczegółowych, nie dłużej niż wymaga tego obowiązujące prawo.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica/prawnego opiekuna oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących ucznia i jego rodziców lub osób odbierających dzieci ze świetlicy narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w pkt. 3a jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewpisanie ucznia do Ewidencji Uczniów szkoły (czyli nieprzyjęcie ucznia). Podanie danych wymienionych w punktach 3b-3d wymaga pisemnej zgody a konsekwencją braku zgody lub jej niewyrażenia skutkuje: brakiem publikacji osiągnięć ucznia, brakiem możliwości udziału w konkursach, zawodach i innych wydarzeniach szkolnych oraz brakiem możliwości odebrania dziecka ze szkoły/świetlicy przez osobę inną niż rodzice.
 7. Przekazane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Jednocześnie chcemy poinformować, że zgodnie z obowiązującym prawem Szkoła Podstawowa w Łosińcu NIE PONOSI odpowiedzialności za  przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców danych osobowych, w tym wizerunków uczniów lub ich rodziców (poprzez wykonywanie zdjęć, filmów na szkolnych uroczystościach, a następnie umieszczania ich np. w Internecie do celów uwłaczających godności tych osób).

Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie danych osobowych innej osoby (w tym ucznia) wymaga uzyskania zezwolenia osoby, której dane są rozpowszechniane lub zezwolenia rodzica/opiekuna prawnego ucznia.

Namawiamy wszystkich do poszanowania wzajemnych praw.

Zegar

Kalendarium

Maj 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

#Dzieci Uczą Rodziców

Kampania przytul dziecko