Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 zmiany

Czcionka:

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu

 

 

Organizacja pracy – zasady ogólne

 

 1. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły:

 • ograniczone zostaje przebywanie w szkole osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy;

 • w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe;

 • osoby, które mają pilną potrzebę załatwienia sprawy w szkole, po wejściu do budynku szkoły są zobowiązane do zarejestrowania się w okienku obsługi; jeśli odwiedzający nie podadzą potrzebnych danych, nie zostaną wpuszczeni na teren szkoły;

 • do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych, nieprzebywające w kwarantannie lub izolacji;

 • osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko na parterze budynku, gdzie znajduje się sekretariat, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski oraz izolatorium.

 1. Zarówno dzieci jak i uczniowie dezynfekują ręce przy wejściu do szatni i po wyjściu z niej, wejściu do stołówki szkolnej, biblioteki, po powrocie z zajęć wychowania fizycznego oraz przy wejściu do pracowni informatycznej; przy każdym dyspenserze znajdują się instrukcje poprawnej dezynfekcji rąk.

 2. W toaletach nie ma płynów dezynfekcyjnych; dzieci myją ręce mydłem, jest dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody; w toaletach znajdują się również jednorazowe ręczniki oraz instrukcja właściwego mycia rąk.

 3. Termometry do pomiaru temperatury znajdują się w izolatorium, w gabinecie pielęgniarki i w pokoju nauczycielskim.

 4. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m. in. maseczki, rękawiczki) zostaje wyrzucony do kosza z włożonym workiem z zachowaniem zasad bezpiecznego zdejmowania maseczki i rękawiczek jednorazowych.

 5. Jeżeli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do worka i przekazać do utylizacji.

 6. Sale, w których przebywają dzieci są wietrzone na przerwach, dezynfekowane co najmniej raz dziennie oraz po każdej ewentualnej zmianie sali przez grupę uczniów; dezynfekcji poddawane są również stoliki w stołówce po każdej stołującej się grupie uczniów, a po zakończeniu wydawania obiadów dezynfekcji poddawana jest również podłoga. Panie kucharki nie mają bezpośredniego kontaktu z uczniami, a podczas wydawania obiadów przez okienko stołówkowe zachowują zasady bezpieczeństwa (używają maseczek, rękawiczek jednorazowych i nie mają objawów chorobowych górnych dróg oddechowych).

 7. Pracownicy obsługi mają ograniczony kontakt bezpośredni z uczniami.

 

Organizacja zajęć w szkole

 

Informacje dla rodziców i uczniów

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

 2. Uczniowie nie mogą być przyprowadzani i odbierani przez osoby chore z objawami sugerującymi infekcję górnych dróg oddechowych.

 3. Rodzice przyprowadzający dzieci do oddziałów przedszkolnych wchodzą z dziećmi do szatni bocznym wejściem do szkoły, pomagają w przebraniu, dzwonią dzwonkiem, czekają na pracownika, który odprowadzi dziecko do sali i bezzwłocznie opuszczają teren szatni szkolnej tym samym wyjściem. Czas schodzenia się dzieci to 7.45 – 8.15. Zachowują przy tym obowiązujące zasady sanitarne (maseczki, dezynfekcja rąk na wejściu, odległość społeczna). Odbierając dzieci z oddziałów przedszkolnych, dzwonią dzwonkiem przy wejściu głównym sygnalizując swoje przybycie. Ponownie schodzą do szatni bocznym wejściem i tam czekają na swoje dziecko, które przyprowadzi pracownik szkoły. Wchodzą w maseczkach, zachowują dystans społeczny, dezynfekują ręce, odbierają dzieci i bezzwłocznie opuszczają szatnię. Odbieranie dzieci odbywa się w godzinach 13.00 – 13.15. Rodzice są zobowiązani do zachowania odległości min. 1,5 m od pracowników szkoły, innych rodziców z dzieckiem (obowiązuje zasada jeden rodzic-jedno dziecko).

 4. Rodzice dzieci z klas I-III podprowadzają dzieci do drzwi wejściowych do szatni – nie wchodzą do szkoły. Dzieci same przebierają się i udają na swoje piętra. Odbierając dzieci z klas I-III czekają na nie przed szkołą zachowując dystans społeczny.

 5. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym zachowują obostrzenia sanitarne obowiązujące w środkach komunikacji publicznej. Uczniowie i dzieci przedszkolne z rana od autobusu są odbierani przez panie opiekunki z oddziałów przedszkolnych. Po skończonych zajęciach dzieci dojeżdżające autobusem przebywają na świetlicy szkolnej, a do autobusu są wyprowadzane pod opieką pań pełniących dyżury świetlicowe.

 6. Do szkoły uczniowie przychodzą nie wcześniej jak 7.45, z wyjątkiem uczniów, których rodzice z uwagi na wcześniejszy dojazd do pracy są zmuszeni oddać dzieci na świetlicę poranną otwartą od 7.30.

 7. Każdy rodzic jest zobowiązany do codziennego rannego pomiaru temperatury u swojego dziecka przed pójściem do szkoły.

 8. Każda grupa ma przypisaną swoją część w szatni.

 9. Każda klasa ma przypisana jedną salę, w której przebywa cały dzień z wyjątkiem kilku sytuacji, gdy uczniowie muszą udać się na zajęcia z informatyki lub edukacji informatycznej bądź zmienić salę na inną, gdy obok w salce gimnastycznej odbywają się zajęcia wychowania fizycznego, które zakłócałyby przebieg innych lekcji.

 10. W miarę sprzyjających warunków pogodowych zajęcia z wychowania fizycznego będą odbywały się poza budynkiem szkoły.

 11. Każdy uczeń w klasie ma przypisane swoje stałe miejsce. Wychowawca jest zobowiązany sporządzić plan rozmieszczenia uczniów w klasie i zawiesić go w widocznym dla innych nauczycieli miejscu.

 12. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia niepokojące objawy wskazujące na infekcję dróg oddechowych, a w szczególności kaszel, katar i gorączka (powyżej 37,5 st.) odizolowuje ucznia w tzw. izolatorium zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie informuje rodziców/opiekunów prawnych. Fakt ten odnotowuje się w rejestrze z podaniem temperatury, godziny wezwania rodzica, godziny odebrania przez rodzica/opiekuna prawnego oraz podpisem rodzica/opiekuna prawnego odbierającego dziecko ze szkoły (z izolatorium).

 13. Izolatorium jest dezynfekowane co najmniej raz w tygodniu i po każdym pobycie osoby z objawami chorobowymi.

 14. Jeżeli uczeń zgłosi złe samopoczucie (np. nudności, wymioty, bóle głowy i inne objawy chorobowe) pracownik ma prawo zmierzyć gorączkę takiemu uczniowi z podaniem daty i godziny dokonania pomiaru oraz jeśli zachodzi potrzeba, wezwać rodzica, który przy odbiorze dziecka poświadcza fakt własnoręcznym podpisem.

 15. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, zasłonięcie się w przypadku kichnięcia czy kaszlu, unikanie dotykania okolic ust, oczu i nosa, zabieranie obuwia do prania według ustalonego harmonogramu, jednak nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie.

 16. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku lub w tornistrze. Uczniowie nie wymieniają się przyborami, pracują tylko na własnych.

 17. Dzieci z oddziałów przedszkolnych mają przygotowane indywidualne pojemniki, w których przechowuje się pomoce do pracy w sali (np. kredki, plastelina, farby, pędzelki itp.)

 18. Uczniowie z klas I-III mają wyodrębnione w szafkach własne miejsca na zostawienie pomocy czy książek.

 19. Uczniowie starsi podstawowe pomoce noszą ze sobą lub w miarę potrzeby na bieżąco używają wskazanych przez nauczycieli dodatkowych pomocy przyniesionych z domu.

 20. Sale lekcyjne są wietrzone na każdej przerwie, a części wspólne raz na 2 godziny (szczególnie wtedy, gdy odbywają się lekcje). Jeśli zachodzi potrzeba, sale lekcyjne mogą być również wietrzone w czasie zajęć.

 21. Uczeń nie może zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, a dzieci z oddziałów przedszkolnych przynosić zabawek pluszowych trudnych do dezynfekcji.

 22. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie konieczności w innych salach.

 23. Uczniowie i nauczyciele podczas lekcji lub na przerwach mają zasłonięte usta i nos. Jeśli zaś rodzice uważają, że jego dziecko potrzebuje zakryć twarz, np. maseczką, taki uczeń ma prawo przebywać w szkole z osłoną twarzy.

 

Informacja dla nauczycieli i innych pracowników szkoły

 1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególna uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, aby chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.

 2. Pracownicy mają obowiązek zmierzenia sobie temperatury przed wyjściem do pracy i natychmiastowego poinformowania dyrektora o ewentualnej chorobie górnych dróg oddechowych oraz mają obowiązek informowania dyrektora o przebywaniu domowników w kwarantannie lub izolacji.

 3. Pracownicy mają zapewnione środki ochrony osobistej. Nauczyciele mogą prowadzić zajęcia w przyłbicach lub w maseczkach. Odbierają i doprowadzają dzieci do autobusu szkolnego w maseczce, a także używają jej podczas pełnionych dyżurów międzylekcyjnych.

 4. Nauczyciel bibliotekarz jest zobowiązany do zasłonięcia twarzy w sytuacji kontaktu z uczniami odwiedzającymi bibliotekę, do dezynfekcji pomieszczenia po każdym pobycie grupy uczniów i rejestrowania tego faktu w tabeli dezynfekcji biblioteki oraz do przestrzegania zasad kwarantanny dla pozycji książkowych oddawanych przez uczniów.

 5. Gabinet pielęgniarki szkolnej jest dezynfekowany po każdym dyżurze i po każdej wizycie ucznia lub stałej grupy uczniów przebywających ze sobą w jednym pomieszczeniu przez cały dzień.

 6. W kontaktach z rodzicami i osobami z zewnątrz nauczyciele i inni pracownicy szkoły winni zakładać maseczkę lub przyłbicę.

 7. Pracownicy obsługi wykonujący swoje zadania podczas przerw powinni zasłaniać usta i nos.

 8. Każdy pracownik ma obowiązek informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz innych pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.

 9. Z sali usunięte są sprzęty, pomoce i zabawki, wykładziny i dywany, czyli to wszystko, co jest trudne w dezynfekcji. Każdy pracownik jest zobowiązany na bieżąco ograniczać dostęp do pomocy trudnych w czyszczeniu czy dezynfekcji.

 10. Przybory do ćwiczeń (np. piłki, obręcze, rakietki do tenisa) należy czyścić lub dezynfekować.

 11. Przebieralnia do zajęć wychowania fizycznego jest dezynfekowana po każdej grupie uczniów i ten fakt jest odnotowywany w tabeli.

 12. W salce gimnastycznej każdy używany sprzęt powinien być dezynfekowany po każdym dniu zajęć, a w miarę potrzeb częściej.

 13. Ciągi komunikacyjne (podłogi, szatnia) utrzymywane są w czystości – mycie raz dziennie po zajęciach lub w miarę potrzeby.

 14. Powierzchnie dotykowe: klamki, kontakty, poręcze są dezynfekowane raz dziennie po zajęciach lub w miarę potrzeby.

 15. Dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł jest przeprowadzana raz dziennie po zajęciach lub w miarę potrzeby.

 16. Dezynfekcja toalet odbywa się raz dziennie i po przerwach.

 17. Czyszczenie z użyciem detergentów lub dezynfekcja sprzętu na placu zabaw odbywa się raz dziennie w dni, w których warunki pogodowe pozwalają na korzystanie z placu.

 

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej, stołówki, świetlicy szkolnej, szatni oraz zasady bezpieczeństwa na zajęciach wychowania fizycznego

 1. Harmonogramy pracy biblioteki i świetlicy szkolnej oraz zasady korzystania z szatni i stołówki określają odrębne dokumenty.

 2. Zasady bezpieczeństwa na zajęciach wychowania fizycznego zostały zebrane w oddzielnym dokumencie.

 3. W/w zasady i harmonogramy są dostosowane do możliwości i potrzeb szkoły.

 

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u ucznia lub pracownika szkoły stosuje się zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego.

 2. Procedura wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. i obowiązuje do odwołania.

 3. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana do rodziców za pośrednictwem e-dziennika oraz w formie papierowej będzie dostępna w sekretariacie i w pokoju nauczycielskim.

 4. O wszelkich zmianach w procedurze będą informowane na bieżąco osoby zainteresowane.

 

Zegar

Kalendarium

Maj 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

#Dzieci Uczą Rodziców

Kampania przytul dziecko